Adatkezelési Tájékoztató

A Fly Straight Media Korlátolt Felelősségű Társaság által működtetett https://flystraight.media internetcímen elérhető honlap („Honlap”) látogatása során kezelt felhasználói személyes adatokról.

A jelen adatkezelési tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 sz. rendelete („Rendelet”) rendelkezésein alapul, mely szerint az érintettet (felhasználó) tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden lényeges körülményről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és idejéről, továbbá minden egyéb olyan információról, ami a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítja.

Az adatkezelő adatai

Fly Straight Media Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban „Adatkezelő”)

Székhelye: 1028, Budapest, Kazinczy utca 24.
E-mail: [email protected]
Telefon: +36 30 912-1298

Adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő nem rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel, adatvédelmi ügyekben az Adatkezelő ügyvezetője jár el személyesen, akit közvetlenül is megkereshet.

Vincze Balázs Ákos
E-mail: [email protected]
Telefon: +36 30 912-1298

A kezelt adatok köre

  1. A Honlap „Kapcsolat” szekciója alatt biztosított közvetlen e-mail küldési lehetőség, melynek használata esetén a felhasználó neve, email címe és a szöveges üzenet tartalma kerül az Adatkezelő kezelésébe.
  2. A Google Analytics alkalmazás során használt személyes adatok Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti ezen a linken elérhető böngésző bővítményt.

Az adatkezelés célja

  1. pont esetében a közvetlen kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel.
  2. pont esetében a Honlap működtetése és a felhasználók Honlaphoz kapcsolódó aktivitásának elemzése.

Az adatkezelés jogalapja

  1. Kapcsolatfelvétel esetében a Rendelet 6. cikk (1) bek. a.) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás
  2. IP cím és cookie-k esetében a Rendelet 6. cikk (1) bek. f.) pontja, az adatkezelő jogos érdeke, mely a Honlap működtetéséhez, a Honlap hatékony működtetését szolgáló felhasználói aktivitások elemzéséhez fűződik.

Adatfeldolgozók

A kapcsolatfelvételi adatok adatfeldolgozója: Zoho Corporation B.V. (Adatkezelési Tájékoztató)

A Google Analytics által gyűjtött adatok adatfeldolgozója: Google Ireland Limited (Adatkezelési Tájékoztató)

A személyes adatok tárolásának időtartama

Az adatok tárolásának időtartama legfejebb 2 év. Az érintett törlési kérelme esetén az adatok azonnal törlésre kerülnek.

Tájékoztatás az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól

Az érintett bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől a reá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, - a Rendelet 17. cikkében meghatározott esetekben és kivételekkel kérheti - az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Személyes adatai kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz:

Felügyeleti Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: [email protected]
URL http://naih.hu